مرکز پایش داده های مراقبت های درمانی

Medical care monitoring center     ( MCMC)

معرفی واحد:

مرکز پایش مراقبت های درمانی یک مرکز شبانه روزی برای پایش نحوه ارائه خدمات درمانی به منظور اصلاح فراینده ها و مداخله موثر میباشد.

این مرکز با نام ستاد هدایت درمان قبل از سال 1396 زیرنظر معاون درمان دانشگاه فعالیت داشت .

از تاریخ 26/6/1396 پیرو دستورالعمل  وزارت متبوع و سازمان اورژانس کشور به طور رسمی  زیر نظر مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی  در ساختمان مرکز فوریت های استان با سازوکار جدید انجام وظیفه مینماید.

معرفی پرسنل:

مسئول مرکز آقای قاسم زند کارشناس پرستاری – کارشناس ارشد مدیریت

پرسنل مرکز که در مجموع 14 نفر کارشناس پرستاری میباشند که از مدیران و سوپروایزرهای دفاتر پرستاری بیمارستان های دولتی تابعه استان  انتخاب شده اند و به صورت اضافه کاری با این واحد همکاری می نمایند.

 

محور فعالیت های عملکردی مرکز  MCMC

 

مرکز پایش داده های مراقبت های درمانی  MCMC

 

 

 

 

بررسی اطلاعات آنلاین

تعداد تخت های خالی

بیمارستانها و بیماران در

انتظار تخت ویژه

تجزیه و تحلیل آماری

اطلاعات ثبت شده توسط

بیمارستانها بمنظور تصمیم

سازیهای کلان مدیریتی

پایش بخش های

اورژانس بیمارستانها از

طریق تصاویر دوربین ها

پذیرش و انتقال بیماران بین بیمارستانها

     

 

    

    

      

    

    

    

    

    

 

رسالت مرکز

 هدف کلی :

ساماندهی پایش و نظارت بر ارائه خدمات درمانی، از طریق ارتباط موثر و اثربخش ،تسریع در ارائه خدمات، ارتقای کیفیت خدمات ، اصلاح  فرآیندها و مدیریت یکپارچه

اهداف اختصاصی:

- برقراری ارتباط موثر و مستمر بین خدمات اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی

- دریافت اطلاعات بهنگام تعداد تخت بخش های بیمارستانی   ، تعداد تخت خالی و بستری  در راستای مدیریت اثربخش اعزام بیماران نیازمند به خدمات فوریتهای پزشکی

- ارتقاء عملکرد سیستم مراکزپیام   (دیسپچ  )  با توجه به اطلاع از تخصص و ظرفیت های بیمارستانها (  نظام ارجاع )

- تسهیل و تسریع فرآیند پذیرش و انتقال بیمار)توزیع هدفمند بیماران بین مراکز درمانی اعم از مراکز درمانی دانشگاهی و غیر دانشگاهی  )

- دسترسی به موقع به اطلاعات و داده های موجود مراکز درمانی به منظور مدیریت حوادث غیر مترقبه،بحران و بلایا

- پایش مستمر اورژانس به منظور مداخله به هنگام در خصوص موارد مشاهده شده در اجرای فرآیندها و گردش خدمات بالاخص در شرایط بحران و ازدحام بخش اورژانس یا بیمارستان  با استفاده از دوربین های مستقر در مراکز درمانی به صورت شبانه  روزی  با رعایت ضوابط مربوطه

- دریافت داده ها و استخراج گزارش های عملکردی به منظور تصمیم سازی های کلان مدیریتی اورژانس پیش بیمارستانی و بیما رستانی

- ایجاد سامانه اطلاعاتی به منظور برنامه ریزی و مدیریت مبتنی بر اطلاعات اورژانس های پیش بیمارستانی و بیمارستانی

- کمک به کاهش مرگ و میر    ( موربیدیتی و مورتالیتی   ) گروه های آسیب پذیر و پرخطر

- اطلاع رسانی به متقاضیان دریافت خدمات درمانی

شرح وظایف مسئول مرکز پایش مراقبت های درمانی

- مدیریت مرکز

- تنظیم برنامه پرسنل و تائید جابجایی های کارشناسان و ارسال به امور اداری با اعلام جابجایی ها هر 15 روز یکبار

- تنظیم برنامه نظارتی

- شرکت در بازدیدهای نظارتی و ارائه گزارش به مدیر مافوق

- هماهنگی لازم با مدیران ارشد آنکال مرکز

- مشارکت فعال در فرآیند اعزام

- پیگیری درخواست ها و رفع کمبودها و مشکلات مرکز

- پیگیری و پاسخ دهی در خصوص شکایات بیمارستان ها در فرآیند اعزام و هماهنگی درون بخشی با مراکز درمانی - اعلام آماده باش به بیمارستانها حسب سطح حوادث اعلام شده از  EOC

- همکاری و مشارکت در تمامی وظایف کارشناسان مرکز پایش مراقبت های درمانی حسب موقعیت و لزوم

شرح وظایف کارشناس مرکز پایش مراقبت های درمانی:

الف- بررسی مستمر تمامی زیر سیستم های سامانه مرکز پایش مراقبت های درمانی بالاخص موارد نیاز به رسیدگی سریع   درخواست های پذیرش و اعزام با بیماران با شرایط پرخطر و بررسی صحت فرم روزانه و فرم پایان شیفت

ب- انجام فرآیند اعزام بر حسب دستورالعمل مربوطه:

- بررسی صحت و کامل بودن اطلاعات اعزام ثبت شده بیمارستان مبداء در سامانه  MCMC

- پاسخگویی به تماس های بیمارستان مبداء ، یا تماس با بیمارستان مبدا جهت تصحیح اطلاعات

- بررسی اولیه اعزام بر اساس پروتکل های اعزام و انتقال بیمار

- اطلاع موارد مربوطه به پزشک مرکز ،بررسی موارد عدم پذیرش و در دست پیگیری و در صورت لزوم ارجاع به پزشک مرکز جهت تعیین تکلیف و...

ج- مشاهده و پایش دوربین های نظارتی مراکز درمانی و ثبت موارد در سامانه و پیگیری موارد مشاهده شده از بیمارستان مورد نظر

د-نظارت برپذیرش و انتقال بین بیمارستانی بیماران کرونایی استان و نظارت برثبت مشخصات بیماران کرونایی توسط مراگز درمانی در سامانه MCMC

-جمع اوری تعداد پذیرش بیماران کرونایی در هرشیفت و ارسال به مدیران ارشد.

ه- همکاری و مشارکت در تمامی وظایف کارشناسان مرکز پایش مراقبت های درمانی حسب موقعیت و لزوم

 

 

تلفن های تماس

02537787400                   02537104119                     0253104150