نام و نام خانوادگی :علی پرویز عزیزی   
تحصیلات : تکنسین فوریتهای پزشکی
مدت مسئولیت : 57/02/25 لغایت 58/03/05
سمت : سرپرست

 

نام و نام خانوادگی :سید سعید مقیمی   
تحصیلات : تکنسین فوریتهای پزشکی
مدت مسئولیت :61/11/04 لغایت 62/11/03     
سمت : سرپرست

 

نام و نام خانوادگی :غریب رضا اکبری   
تحصیلات : تکنسین فوریتهای پزشکی
مدت مسئولیت :    58/03/06 لغایت 61/11/03  و  62/11/04 لغایت 69/09/25  
سمت : سرپرست

 

نام و نام خانوادگی : مرحوم جعفر شیرازی درخشنده    
تحصیلات : تکنسین فوریتهای پزشکی
مدت مسئولیت : 69/09/26 لغایت 71/02/20
سمت : سرپرست

 

نام و نام خانوادگی :علی اصغر جوادی  
تحصیلات : تکنسین فوریتهای پزشکی
مدت مسئولیت : 71/02/21 لغایت 75/06/19
سمت : سرپرست

 

 

مسئولین سابق مرکز