1-مکاتبات اداری مربوطه

2-بازدید از پایگاه ها

3-ارتباط با دفتر فنی و پشتیبانی

4-بررسی تعهد شرکت های تجهیزات پزشکی

5-هماهنگی جهت رفع نقص نفی تجهیزات پایگاه ها

6-تهیه شناسنامه تجهیزات پزشکی

7-کارشناسی فنی و اقتصادی تجهیزات پزشکی و دستگاه ها

8-انجام امور ترخیص تجهیزات خریداری شده

9-اجرای برنامه کالیبراسیون در موعد مقرر

10-شرکت در (نمایشگاه ها،سمینار،کنگره)های مرتبط

11-بررسی تعمیرات ارسالی به شرکت های مربوطه

12-حضور در هنگام نصب و راه اندازی، تعمیر و آموزش های مربوط به تجهیزات پزشکی

13- تصمیم گیری در خصوص راه اندازی تجهیزات قابل تعمیر

14- کنترل اسناد مربوط به تعمیرات تجهیزات پزشکی

15- جمع آوری نیاز دستگاه ها،قطعات،لوازم مصرفی عمده و درخواست اعلام انها

16- درخواست حواله از اداره کل، شرکت پخش و هیات امنا

17- آموزش تجهیزات پزشکی

18- تامین ایمنی بیماران و پرسنل

19- نظارت بر انبار کالا و انبار اسقاط

20- مدیریت نگهداری و عملکرد دستگاه ها

21- ثبت کلیه تجهیزات پزشکی تحویلی پایگاه های اورژانس در سامانه pmq (مدیریت تجهیزات پزشکی) و به روزرسانی شناسنامه ها

22- اجرای برنامه pm (نگهداری پیشگیرانه)

23- ثبت تعمیرات در سامانه pmq (مدیریت تجهیزات پزشکی) 

24- اجرای برنامه تست هیدرواستاتیک کپسول های اکسیژن در موعد مقرر