دکتر علی بیگدلی

 

 

 

 

دکتر علی بیگدلی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم - گروه طب اورژانس

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران در مقطع پزشکی عمومی - 1380

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در رشته تخصصی طب اورژانس - 1398