/uploads/121/2021/Jun/30/دستورالعمل ستاد هدایت درمان استان.pdf           دستورالعمل ستاد هدایت درمان استان قم

 

/uploads/121/2021/Jun/30/دستورالعمل ج.pdf                         دستورالعمل جامع اعزام و انتقال بیماران بین مراکز درمانی