درباره ما

واحد مهندسی پزشکی اورژانس قم وظیفه مدیریت کلیه امور مرتبط با تجهیزات و وسایل پزشکی در راستای تشخیص و درمان بیماران و نیز بهره وری بهینه این تجهیزات جهت ارتقاء سه شاخصه کارآیی، اثربخشی و رضایتمندی بیماران و پرسنل را به عهده دارد.واحد مهندسی پزشکی از قسمت های اداری، کارگاهی و آزمایشگاه کالیبراسیون تشکیل می گردد.

 

هدف:

الف) استفاده موثر از تجهیزات و وسایل پزشکی و بهره گیری بهینه از تمامی قابلیت های آن ها

ب) افزایش عمر مفید تجهیزات،تضمین صحت و دقت عملکرد آن ها و جلوگیری از خرابی های زودهنگام و نابهنگام

ج) کاهش هزینه های نگهداری، تعمیرو زمان از کار افتادگی دستگاه ها

د) تامین ایمنی لازم برای پرسنل و بیماران در ارتباط با تجهیزات و وسایل پزشکی

ه) هدایت مرکز اورژانس به استفاده از تکنیک ها، تجهیزات و وسایل نوین متناسب با نیاز های واقعی و توانایی های مرکز اورژانس